Miljoenennota 2014

Afgelopen dinsdag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit. Het was zijn 1ste Troonrede. Het was ook de 1ste rijksbegroting die minister Dijsselbloem namens het kabinet Rutte II presenteerde.

Bijgaand treft u kort en bondig de voorgestelde maatregelen aan:

Algemene maatregelen

 • Invoering IBAN als rekeningnummer.
 • Kinderbijslag voor oudere kinderen gaat tussen 2014 en 2017 stapsgewijs naar het niveau van de bedragen voor kinderen tot 5 jaar.
 • De grenzen van de belastingschijven stijgen niet mee met de inflatie
 • De zorg- en huurtoeslagen én het kindgebonden budget worden samengevoegd tot 1 huishoudentoeslag
 • Inkomens tot 110% van de bijstand krijgen een eenmalig bedrag: €100 voor een paar, €70 voor een alleenstaande en €90 voor een alleenstaande ouder.
 • De gemeenten krijgen de taken van de langdurige zorg, re-integratie en jeugdzorg
 • De griffierechten voor de kantonrechter en alle civiele zaken bij de rechtbank gaan 15% omhoog. Bij hoger beroep en voor rechtspersonen in handelszaken stijgen de tarieven sterker.
 • Toegang tot gesubsidieerde rechtshulp wordt beperkt.
 • Gemeenten krijgen extra geld voor armoedebeleid en schuldhulpverlening: €80 miljoen in 2014, €100 miljoen vanaf 2015.
 • Per 01-07-2014 komt er een ‘kostendelersnorm’ in de bijstand: uitkeringen kunnen verlaagd worden als de kosten van het levensonderhoud gedeeld kan worden binnen het huishouden.
 • Het kabinet stopt €125 miljoen in een fonds voor kredietverstrekking aan (startende) innovatieve mkb-bedrijven en microkredieten voor kleine bedrijven.
 • Er komt meer microfinanciering door Qredits dankzij investeringen door verzekeraars en misschien pensioenfondsen. Op deze manier gaat ook het plafond van een mkb-investeringsfonds omhoog.
 • Er komt een Nederlandse investeringsinstelling (NII) (overheid, pensioenfondsen, verzekeraars en banken) voor (langetermijn) financiering van bedrijven.
 • De 11 kindregelingen worden vanaf 2015 samengevoegd tot 4 regelingen: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag.
 • Vanaf juni 2013 t/m 31-12-2013 hebben ondernemers de mogelijkheid van willekeurige afschrijving voor maximaal 50% van de af te schrijven aanschafkosten.

Woonmaatregelen

De huizenmarkt komt tot rust. Tenminste, daar zijn aanwijzingen voor. De Macro Economische Verkenning (MEV) bevestigt het beeld van enig herstel. Het CPB stelt vast dat het aantal transacties op de woningmarkt aantrekt. Dat blijkt ook de laatste maandcijfers van het Kadaster. Het CPB gaat er dan ook van uit dat de huizenprijzen in 2014 niet verder dalen. Maar er liggen gevaren op de loer, zoals een rentestijging of een ongeremd oplopende werkloosheid.

 • De maximale hypotheekrenteaftrek gaat ieder jaar met 0,5% omlaag tot 38% in 2028.
 • De loan-to-value-ratio (maximale hypotheek) gaat van 105 naar 104% van de woningwaarde.
 • De verhoogde grens voor een NHG-hypotheek van €290.000 gaat per 01-07-2014 naar €265.000 (en verder stapsgewijs naar €225.000 per 01-07-2016).
 • De NHG-grens wordt in de toekomst gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs.
 • Bij NHG-hypotheken wordt het onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren.
 • De rente op restschulden is gedurende 10 jaar aftrekbaar.
 • Er mag dubbel hypotheekrente worden afgetrokken als de oude woning nog niet is verkocht.
 • Dubbele hypotheekrenteaftrek is mogelijk als de oude woning nog niet is verkocht. In 2013 is deze periode gemaximeerd op 3 jaar; in 2014 maximaal 2 jaar.
 • Per 01-10-2013 zijn schenkingen tot €100.000 belastingvrij als het bedrag dient ter financiering van de eigen woning; deze uitbreiding vervalt op 31-12-2014.
 • De tijdelijke btw-verlaging op woningrenovaties stopt per 01-03-2014.
 • Er komt een publiekprivaat fonds van €740 miljoen voor goedkope leningen waarmee eigenaarbewoners hun huis kunnen isoleren. Naar verwachting zal het fonds vanaf het najaar van 2013 worden opengesteld.
 • Er komt een Nationale Hypotheekinstelling (NHI) waardoor banken hun NHG-hypotheken stabieler kunnen laten financieren door beleggers. De NHI moet de concurrentie op de hypotheekmarkt bevorderen en de hypotheekrente voor consumenten drukken.
 • De maximale jaarlijkse verhoging van de huur bovenop de inflatie wordt afhankelijk van het inkomen van huishoudens.
 • De huur wordt medebepaald door de marktwaarde van een huurwoning.
 • De verhuurdersheffing geldt ook in 2014.

Woonmaatregelen van vorig jaar

 • Huizenkopers die hun woning binnen 36 maanden doorverkopen, hoeven alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde te betalen.
 • Als op een later tijdstip een losse aanhorigheid bij de woning wordt verkregen, zoals een garage, geldt het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting ook op de aankoop van deze aanhorigheid mits deze tot de woning gaat behoren.
 • Vanaf 01-01-2013 is er voor starters alleen nog hypotheekrenteaftrek als de lening in 30 jaar volledig wordt afgelost volgens een annuïtair aflossingsschema. Dit geldt ook voor het nieuwe deel bij het ophogen van een bestaande hypotheek.
 • Als te weinig wordt afgelost, geldt de lening niet langer als eigenwoningschuld en is vanaf dat moment de betaalde rente niet meer aftrekbaar.
 • Alleen rente op een eigenwoningschuld is aftrekbaar.
 • Bij aankoop van een duurdere woning geldt een nieuwe termijn van 30 jaar voor het meerbedrag. De oude schuld loopt gewoon door tot 30 jaar.
 • Het meerbedrag met een nieuwe termijn van 30 jaar geldt ook bij leningen voor verbetering of onderhoud van de woning of ter afkoop van het recht van erfpacht.
 • De in box 1 vrijgestelde kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning komt te vervallen. Een KEW die op 31-12-2012 al bestaat mag worden voortgezet en worden omgezet in een andere vorm, voor zover het verzekerde bedrag niet verhoogd wordt.
 • De huren voor jaarinkomens tussen €33.000 en €43.000 mogen maximaal stijgen met 1% boven de inflatie. Voor jaarinkomens vanaf €43.000 geldt een maximale huurverhoging van 5% boven de inflatie.
 • De subsidie op de aanschaf van zonnepanelen blijft ook in 2013 op 15% tot maximaal €650.
 • Verplicht energielabel bij verkoop woning. Als er geen energielabel aan de koper wordt gegeven, dan kan de notaris de akte voor de eigendomsoverdracht niet rechtsgeldig verklaren.
 • Bij verhuur van een woonruimte moet een energielabel worden afgegeven aan de nieuwe huurder. Gebeurt dit niet, dan hoeft de huurder 10% van de huur niet te betalen zolang het energielabel ontbreekt.

Werkmaatregelen

De oplopende werkloosheid vormt een groeiend probleem voor de economie en kan de consumptie nog verder verlagen. Dit jaar stijgt de werkloosheid van 469.000 naar 615.000 en voor 2014 wordt het aantal werklozen op 685.000 geschat. De stijgende werkloosheid komt volgens het CPB vooral door afbraak van banen, niet door een toename van het aantal werkzoekenden.

Het verschil tussen het hebben van een baan en een uitkering wordt groter doordat werkende Nederlanders volgend jaar een hogere korting krijgen op hun inkomensbelasting. De arbeidskorting stijgt volgend jaar van €1.723 naar €2.097. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting voor inkomens vanaf €81.000 bruto omlaag van €550 nu naar €367.

 • De algemene heffingskorting voor werkenden gaat van €2.001 naar €2.100 en wordt inkomensafhankelijk. Vanaf €20.000 daalt de inkomensheffing met maximaal €740 voor inkomens vanaf bruto €58.000.
 • De arbeidskorting stijgt van €1.723 naar €2.097. Maar voor inkomens vanaf €81.000 daalt de arbeidskorting van €550 naar €367 en uiteindelijk naar €0 in 2016.
 • Stamrecht-BV’s worden per 01-01-2014 afgeschaft: over een gouden handdruk moet dus direct 52% belasting worden betaald. Wel kan er met 2 aaneensluitende jaren worden gemiddeld waardoor het tarief misschien op 42% uitkomt.
 • Ontslagvergoedingen in stamrecht-BV’s mogen in 2014 eenmalig met 20% belastingvoordeel worden opgenomen.
 • De crisisheffing wordt 1 jaar verlengd: werkgevers betalen 16% extra belasting over het inkomen van werknemers dat hoger is dan €150.000.
 • Mogelijk verdwijnt de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers. Hierop wordt €300 miljoen bezuinigd. Dat is wel €200 miljoen minder dan in het regeerakkoord werd genoemd.

Pensioen

In de Miljoenennota zijn veel woorden gewijd aan het pensioenstelsel, maar concrete maatregelen zijn nauwelijks te vinden. Het blijft bij algemeenheden, zoals ‘met een nieuw wettelijk kader wordt de schokbestendigheid van het pensioenstelsel vergroot en worden de risico’s evenwichtiger over de deelnemers verdeeld’ en ‘in het najaar start het kabinet een discussie over de gewenste richting van de pensioenen in de toekomst’. De meest opvallende maatregel is de verlaging van het opbouwpercentage. Daarmee wil het kabinet de premies verlagen en koopkracht verhogen. Het is de vraag of alle pensioenfondsen die gedachte volgen. Sommige fondsen hebben al aangekondigd de premies niet te verlagen.

 • De pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen gaat naar 67 jaar; alleen voor nieuwe opbouw.
 • De pensioenopbouw wordt beperkt van 2,15% tot 1,75%.
 • De nabestaandenuitkering wordt beperkt tot 1 jaar voor nieuwe gevallen vanaf 01-07-2014.
 • De AOW wordt vanaf 2015 verlaagd. De leeftijd gaat stapsgewijs naar 67 jaar.
 • De Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt in 2015 afgeschaft; lage inkomens worden gecompenseerd via de huishoudentoeslag.

Gezondheid en zorg

De zorguitgaven groeien door tot bijna €78 miljard in 2014. Dat is bijna 30% van alle rijksuitgaven. In de langdurige zorg staan we voor een enorme hervormingsoperatie, waarbij de regie naar de gemeenten wordt verlegd. De aangekondigde bezuinigingen op de AWBZ zijn uitgesteld tot 2015.
Verzekeraars kunnen meer eisen stellen aan zorgaanbieders en moeten fraude en verkwisting harder aanpakken. De omstreden inkomensafhankelijke premie gaat definitief niet door. Via het zorgakkoord van de afgelopen zomer wordt er extra bespaard, van €250 miljoen in 2014 tot €1 miljard vanaf 2017.

 • Het eigen risico in de zorg gaat van €350 naar €360; lagere inkomens krijgen extra zorgtoeslag.
 • De zorgpremie kan met €24 omlaag tot €1.226 per jaar.
 • De inkomensafhankelijke zorgpremie gaat van 7,75% dit jaar naar 7,5% in 2014.
 • De zorgtoeslag gaat enkele euro’s per maand omlaag voor verzekerden die nu een korting hebben via collectieve verzekeringen.
 • Er komt 1 regeling voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compensatie eigen risico en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten.
 • Er komen striktere normen voor een pgb; nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb.
 • De AWBZ-premie blijft 12,65%.
 • De tegemoetkoming arbeidsongeschikten o.g.v. de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gaat in 2014 van €342 netto per jaar naar €247.

terug naar nieuws


Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

Direct contact

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

070 - 511 43 33

Contact Duijnstee & Grundeken Administratiekantoor

skype-gd

Kantoor locatie

Hofcampweg 280
2241 KM Wassenaar